วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

การคิดคะแนน O-NET ใน ADMISSION 53


การคิดคะแนน O-NET
ในการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา คะแนนทุกวิชาที่นำมาคิดจะต้องผ่านเกณฑ์
ที่คณะ/ประเภทวิชานั้น ๆ ได้กำหนดไว้ หากไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่รับพิจารณา

วิธีการคิดคะแนน O-NET
1. ให้นำคะแนนสอบวิชา O-NET แต่ละวิชาของผู้สมัครคูณกับ 3(ยกเว้นวิชา 06ไม่ต้องคูณ)
(กำหนดให้คะแนนเต็มแต่ละวิชาเท่ากับ 300)
2. นำคะแนนในข้อ 1 คูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด
3. นำคะแนนแต่ละวิชาในข้อ 2 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ O-NET
ตัวอย่าง ผู้สมัครมีคะแนน O-NET ดังนี้
วิชา 01 = 60.00, 02 = 70.00, 03 = 75.00, 04 = 80.00,05 = 85.00,
06 = 250.00(เฉพาะวิชา 06 คะแนนเต็ม 300)

ขั้นที่ 1 นำคะแนนแต่ละวิชาของผู้สมัครคูณด้วย 3 (ยกเว้นวิชา 06 ไม่ต้องคูณ) ดังนี้
คะแนน O-NET วิชา 01 (60.00 × 3) = 180
วิชา 02 (70.00 × 3) = 210
วิชา 03 (75.00 × 3) = 225
วิชา 04 (80.00 × 3) = 240
วิชา 05 (85.00 × 3) = 255
วิชา 06 (250.00 × 1) = 250
ขั้นที่ 2 นำคะแนนที่คูณด้วย 3 คูณด้วยค่าน้ำหนัก ดังนี้
คะแนน O-NET วิชา 01 (180 × 5) = 900
วิชา 02 (210 × 5) = 1,050
วิชา 03 (225 × 5) = 1,125
วิชา 04 (240 × 5) = 1,200
วิชา 05 (255 × 5) = 1,275
วิชา 06 (250 × 5) = 1,250
ขั้นที่ 3 นำคะแนน O-NET ที่คูณด้วยค่าน้ำหนักแล้ว มารวมกัน ดังนี้
คะแนน O-NET (900 + 1,050 + 1,125 + 1,200 + 1,275 + 1,250)
คะแนนรวม O-NET = 6,800 คะแนน (จากคะแนน 9,000 คะแนน)

1 ความคิดเห็น: