วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

การคิดคะแนน GAT, PAT ใน admission ปี 53


การคิดคะแนน GAT, PAT

ในการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา คะแนนทุกวิชาที่นำมาคิดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่
คณะ/ประเภทวิชานั้น ๆ ได้กำหนดไว้ หากไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่รับพิจารณา

วิธีการคิดคะแนน GAT, PAT
1. นำคะแนนสอบ GAT และ PAT ของผู้สมัคร คูณกับ ค่าน้ำหนักที่กำหนด
2. นำคะแนนแต่ละวิชาจากข้อ 1 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ GAT และ/ PAT
ตัวอย่าง วิธีการคิดคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ต้องการเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้สอบ O-NET 6 กลุ่มสาระฯ คือ
รหัส 01,02,03,04,05 และ 06 แต่ละวิชาให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
วิชา GAT (รหัส 85) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
วิชา PAT 2 (รหัส 72) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
วิชา PAT 3 (รหัส 73) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 20 ผู้สมัครมีคะแนนแต่ละวิชาดังนี้
วิธีคิด
ขั้นที่ 1 นำคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัคร คูณกับ ค่าน้ำหนัก
คะแนน GAT (200 × 15) = 3,000 คะแนน
คะแนน PAT 2 (200 × 15) = 3,000 คะแนน
คะแนน PAT 3 (250 × 20) = 5,000 คะแนน
คะแนนรวม GAT และ PAT(3,000 + 3,000 + 5,000) = 11,000 คะแนน
การคิดคะแนนรวม
คะแนนรวม = คะแนน GPAX + คะแนน O-NET + คะแนน GAT และ/หรือ คะแนน PAT
ตัวอย่าง ผู้สมัครมี ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 3.00
คะแนน O-NET รหัสวิชา 01 = 60.00
คะแนน O-NET รหัสวิชา 02 = 70.00
คะแนน O-NET รหัสวิชา 03 = 75.00
คะแนน O-NET รหัสวิชา 04 = 80.00
คะแนน O-NET รหัสวิชา 05 = 85.00
คะแนน O-NET รหัสวิชา 06 = 250.00
คะแนน GAT = 200
คะแนน PAT 2 = 200
คะแนน PAT 3 = 250
จากตัวอย่าง เมื่อคิดคะแนนการสมัครคัดเลือกฯ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้สมัครจะได้คะแนนรวมดังนี้

GPAX (20%) คะแนนเต็ม 6000 คะแนน ได้ 4,500 คะแนน
คะแนน O-NET วิชา 01 (5%) คะแนนเต็ม 1,500 คะแนน ได้ 900 คะแนน
คะแนน O-NET วิชา 02 (5%) คะแนนเต็ม 1,500 คะแนน ได้ 1,050 คะแนน
คะแนน O-NET วิชา 03 (5%) คะแนนเต็ม 1,500 คะแนน ได้ 1,125 คะแนน
คะแนน O-NET วิชา 04 (5%) คะแนนเต็ม 1,500 คะแนน ได้ 1,200 คะแนน
คะแนน O-NET วิชา 05 (5%) คะแนนเต็ม 1,500 คะแนน ได้ 1,275 คะแนน
คะแนน O-NET วิชา 06 (5%) คะแนนเต็ม 1,500 คะแนน ได้ 1,250 คะแนน
คะแนน GAT (15%) คะแนนเต็ม 4,500 คะแนน ได้ 3,000 คะแนน
คะแนน PAT 2 (20%) คะแนนเต็ม 4,500 คะแนน ได้ 3,000 คะแนน
คะแนน PAT 3 (20%) คะแนนเต็ม 6,000 คะแนน ได้ 5,000 คะแนน
คะแนนรวม คะแนนเต็ม 30,000 คะแนน ได้ 22,300 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 74.33

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถใช้โปรแกรมการคิดคะแนนในการคัดเลือกฯ
ได้จาก http://www.cuas.or.th

ดูเพิ่มเติมที่ http://www.cuas.or.th

1 ความคิดเห็น: